Zespół Szkoły i Przedszkola

w Mszanie Górnej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dbając o wszechstronny rozwój naszych uczniów i przedszkolaków,

realizujemy szereg programów i projektów edukacyjnych:  

****************************************************************************************

Niebieska Wstążka - Kocham! Nie biję! Pomagam!

       W Zespole Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej prowadzone były działania związane z kampanią Niebieska Wstążka - Kocham! Nie biję! Pomagam!
Na gazetkach tematycznych pojawiły się hasła: Znamy świat wartości, dlatego agresji mówimy stop; Cyberprzemoc - co to takiego?; Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka, itp. Hasła przypominały  o kolejnych podejmowanych w tej placówce działaniach. Wychowawcy klas I-VI, w ramach godzin wychowawczych, zwracali uwagę na narastające zjawiska przemocy, uczyli walki z nią. Również zajęcia prowadzone w grupach przedszkolnych nawiązywały do tej tematyki.
      W ramach kontynuacji kampanii ogłoszony został konkurs na wykonanie plakatu pt. STOP PRZEMOCY. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością w wyrażaniu swoich opinii w tym temacie.
     Ogromnym przeżyciem dla wszystkich uczniów i pracowników Zespołu Szkoły i Przedszkola był dzień, w którym wszyscy przypięli do ubrań niebieskie wstążeczki, aby w ten sposób wyrazić poparcie dla działań potępiających zjawisko agresji.
Kolejnym wyzwaniem było opracowanie przez uczniów każdej klasy oraz grup przedszkolnych własnego hasła wspierającego kampanię i promującego wzajemną życzliwość i szacunek. Wszystkich zaskoczyła pomysłowość autorów tekstów.
      W ramach akcji uczniowie i przedszkolaki obejrzeli przedstawienie kukiełkowe pt.: Uwaga na Internet oraz spotkali się z policjantami, którzy zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa płynące z niewłaściwego użytkowania Internetu oraz komputera; przestrzegali przed cyberprzemocą w sieci.
         Ponadto, w ciągu całego roku szkolnego uczniowie, rodzice i nauczyciele uczestniczyli w programie społecznym „Bezpiecznie Tu i Tam” realizowanym przez Fundację Orange i Orange Polska, w ramach którego prowadzonych było wiele inicjatyw edukacyjnych. Ich podstawowym celem było zwiększenie bezpieczeństwa dzieci online oraz edukacja młodych internautów, ich rodziców i opiekunów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z sieci.
      Podsumowaniem naszych działań było napisanie wspólnie z uczniami świetlicy szkolnej, wiersza tematycznie związanego z prowadzoną przez nas akcją. Podczas podejmowanych działań opierano się na współpracy z dyrektorem, pedagogiem szkolnym, wychowawcami, nauczycielami, rodzicami i uczniami. Staraliśmy się promować życzliwość, dobroć i wszystkie wartości, które przyczyniają się do kształtowania pozytywnych zachowań ludzkich, uczą szczerości, odwagi, koleżeństwa i poszanowania drugiego człowieka. Przeprowadzone konkursy i pogadanki wdrażały uczniów i przedszkolaków do umiejętności dostrzegania wszelkich przejawów zła oraz właściwych reakcji i zachowań profilaktycznych. Wszystkie podejmowane przez nas działania miały doprowadzić do bezwzględnego przestrzegania zasady Stop agresji i przemocy w każdej sytuacji.
       Za powyższe działania i szczególne zaangażowanie w prowadzoną przez nas kampanię, Zespół Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej otrzymał statuetkę z wyróżnieniem.

Kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć galerię.


****************************************************************************************
Bezpieczny Internet
Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w sieci

 

WIĘCEJ

****************************************************************************************

ODBLASKOWA SZKOŁA

We wrześniu i październiku, uczniowie klas I-VI w Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkoły i Przedszkola wzięli udział w konkursie „Odblaskowa Szkoła”. Organizatorami przedsięwzięcia była Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
        Celem akcji było zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych oraz rodziców w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Udział w konkursie dał również możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.
         Dzięki zaangażowaniu uczniów, ich rodziców i nauczycieli podjęliśmy szereg działań, akcji i zadań promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Do najważniejszych możemy zaliczymy:   
- wyjście uczniów na drogę z wychowawcami klas w celu omówienia zasad bezpiecznego poruszania się po drodze (2 września),
- wyposażenie uczniów w kamizelki i elementy odblaskowe,
- zorganizowanie Ogólnoszkolnego Konkursu Plastycznego pt.  „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”,
- przeprowadzenie konkursu wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego dla uczniów klas IV-VI oraz quizu na temat znajomości podstawowych wiadomości z zakresu bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze dla klas I-III,
- dwie imprezy plenerowe: „Odblaskowy Dzień Drzewa” oraz „Odblaskowe Sprzątanie Świata”,
- cykl zajęć z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów klasy I,
- udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Puchatka” promującym inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych,
- przeprowadzenie szeregu zajęć i lekcji na temat zasad bezpiecznego poruszania się pieszych po drogach oraz znaczenia noszenia odblasków, -
- uczniowie klas VI na zajęciach komputerowych stworzyli własne animacje i gry komputerowe
w środowisku Scratch oraz wykonali prezentacje multimedialne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

- zorganizowanie zajęcia z policjantami na temat: „Praca w policji, policjanci dzieciom” oraz „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”,
- happening, podczas którego uczniowie z własnoręcznie wykonanymi transparentami przeszli od szkoły do drogi wojewódzkiej, promując konieczność noszenie odblasków. Dzieci ubrane były w kamizelki i elementy odblaskowe, a mottem przewodnim happeningu były hasła: „Chodzimy prawą stroną chodnika”, „Jesteśmy widoczni na drodze!”, itp.
- pedagogizacja rodziców w celu uświadomienia im konieczności noszenia przez dzieci odblasków i dbania o ich bezpieczeństwo (gazetki ścienne, rozmowy)
- promocja idei konkursu „Odblaskowa szkoła” w Internecie - informacje na stronie internetowej szkoły i gminy, gazetki ścienne na temat bezpieczeństwa na drodze.
       Na początku listopada zakończyliśmy realizację zadań konkursowych. Jednak w dalszym ciągu będziemy wracać do zasad bezpieczeństwa na drodze, nie tylko na lekcjach. Jesteśmy świadomi, że edukacja dzieci w tym zakresie jest zadaniem długofalowym i wymaga dużego zaangażowania ze strony rodziców, jak i nauczycieli. Mamy nadzieję, że dzięki wszystkim działaniom podjętym w czasie udziału w konkursie “Odblaskowa Szkoła”, uda nam się wspólnie wykonać kolejny, duży krok w kierunku zapewnienia naszym dzieciom bezpieczeństwa. 

Pisali o nas:

http://www.gorce24.pl/informacje/8007/Odblaskowa_Szkola__w_Mszanie_Gornej
http://www.mszana.pl/aktualnosci,3026.html#.WCzbFu-UNMs


 

Kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć galerię.

WIĘCEJ


Szkolny koordynator: Ewelina Płachczyńska-Struś

****************************************************************************************

 „TRZYMAJ FORMĘ!"

Celem programu jest edukacja młodzieży w zakresie  zwiększenia świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie człowieka.

Założenia szczegółowe

I. CEL GŁÓWNY:
Poprawa sposobu odżywiania młodzieży.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE:
1.
 Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.
2.
 Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych
    na
 opakowaniach produktów spożywczych.
3.
 Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia
     i uprawiania aktywności fizycznej.
4.
 Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku
     pozaszkolnym.

ORGANIZATORZY PROGRAMU:
- Główny Inspektorat Sanitarny,
- Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.

SZKOLNY KOORDYNATOR PROGRAMU: Marta Malarz

więcej o programie na stronie:
 www.trzymajforme.pl